poniedziałek, 16 września 2013

232. Czas

 
Czas mija bezpowrotnie, ale nie trać cza­su na pla­nowa­nie życia...Ono zap­la­nuje Twój czas za Ciebie!

1. WAL­CZ tak, abyś po­tem mogła po­wie­dzieć : PRZY­NAJ­MNIEJ PRÓBO­WAŁAM

2. NIG­DY NICZE­GO NIE ŻAŁUJ, każdy po­pełnia błędy, na których możemy się uczyć

3. ZAW­SZE DA­WAJ Z SIEBIE 100 %, tak abyś była przykładem dla in­nych

4. JAK NAJ­CZĘŚCIEJ SIĘ UŚMIE­CHAJ, bo to kojąca mu­zyka dla duszy i do te­go pod­no­si hor­mo­ny szczęścia

5. NIE TRAĆ GŁOWY DLA LED­WO POZ­NA­NEJ OSO­BY, bo ideałów nie ma, a miłość wy­maga cza­su i poświęceń

6. ROZ­MA­WIAJ, A NIE MÓW, bo mówić umie każdy, ale roz­ma­wiać tyl­ko mądrzy i szczęśli­wi ludzie

7. ZA­WIERAJ NO­WE ZNA­JOMOŚCI, skąd wiesz, czy nie spot­kasz swo­jego praw­dzi­wego przy­jaciela al­bo dru­giej połówki ?

8. MIEJ PASJĘ, bo to po­maga w od­na­lezieniu sen­su życia

9. PO­MAGAJ IN­NYM, bo kiedyś sama możesz pot­rze­bować po­mocy

10. CIESZ SIĘ Z NAJ­DROB­NIEJ­SZYCH SPRAW, gdyż to one dają praw­dzi­we szczęście i po­magają dos­trzec
po­zyty­wy
Magia jest w nas
 
 

2 komentarze: