czwartek, 27 listopada 2014

417. 6 zasad pozytywnego życia

Życie
Tkwić w pot­rzas­ku sa­mowys­tar­czal­ności
To za­sada dzi­siej­sze­go świata.
Zam­knąć oczy i nie zważać na ból, biedę i wewnętrzną suszę ko­nającej duszy.
Odi­zolo­wać się od świata i żyć w cieniu mro­ku.
Pod­nieść głowę wy­soko w górę i po­kazać światu, że życie nie na tym po­lega to jak po­ryw na głęboką wodę.
Szar­man­ckim kro­kiem,
Z nadzieją na powrót ko­loro­wych barw życia ,
Po roz­bi­ciu szkla­nej kur­ty­ny
Ruszam w przes­trzeń praw­dzi­wego życia.
Udo­wad­niam so­bie i światu, że może być inaczej.

Mówią, że życie jest krótkie, mają rację.
A więc
Po­daj dłoń,
Uśmie­chnij się,
I na­pełnij swój aku­mula­tor ener­gią i miłością do świata.
Nie narze­kaj !
Tyl­ko zacznij zmieniać świat na lep­sze.
Praw­dziwą sztuką jest przet­rwać to życie, gdy los wyrzu­ca pod no­gi kłody
Da­wać światu od siebie więcej niż się wy­maga od in­nych – bez­cenne.

z sieci

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz